Amadeus
   |   RUS   |   TJK   |   ENG   |

Койда ва шартхои Барномаи «Amadeus First»

Барномаи «Amadeus First» барномаи шахсии бонуси барои шахсони вокеии истифодабари системае, ки  Amadeus барои амалисозии брон кардан, пешниход менамояд, мебошад,  Аз чумла системахои  глобалии пахнкунандаи Amadeus, системаи боронкунии  Content Inn, Content Rail системаи додани санади сугуртаи  Amadeus Local Insurance, вале на танхо бо инхо махдуд мегардад. (дар оянда «системахои Amadeus» ), ном бурда мешаванд. Иштирок дар барнома мувофики койда ва шартхо, ки (дар оянда «Барнома») номида мешаванд ва ба тартиб даровардани фаъолияти барномаи «Amadeus First» (дар оянда «Барнома»). Ташкилкунандаи Барномаи   ТОО «Амадеус Джи Ди Эс» мебошад.

1. Мавкеи умуми

1.1. барномаи шахсии бонусии «Amadeus First» мачмуи меёрхои хавасмандкунии коргарон, авия/агенти саёхи ва шахсони вокеи, ки бо авия/ агенти саёхи дар доираи шартномаи шахрванди-хукуки,  (дар оянда «Иштирокчи») амал менамоян  ва  хамкори бо максади баланд бардоштани дарачаи самарбахш, ташабускори ва муносибати эчодкорона барои амалисозии бронро доро мебошанд,

1.2. Иштирок дар барномаи  «Amadeus First» барои коргарони авиа/ агенти сайхи ва шахсони вокеи, ки боа вия/агенти саёхи дар доираи шартномаи хукуки- шахрванди, ки танхо дар худуди Чумхурии Точикистон фаъолият доранд, имконпазир мебошад. Ташкилотхо, ширкатхо ва дигар шахсони вокеи дар Барнома имкони иштирок карданро надоранд. Огохии махсуси Барномаи  «Amadeus First» танхо ба ширкатхои агентии саёхи, ки дар худуди Чумхурии Точикистон чойгир гаштаанд, пахн мегардад.

1.3. Amadeus хукуки илова кардани тагирот (пурра ё кисман) ё ин ки фаъолияти Барномаро бея гон огохи Иштирокчиён, боз доштанро дорад. Иловахо ё тагирот метавонанд дар койдахои Барнома, шартхои иштирок ва принсипи захира кардани холхо, микдори холхо, ки барои дастрас кардани тухфахо мебошанд, инчунин ба мухлати эътибори холхо ва гайра,  ворид гардад. Тахрири чории койда ва шартхо дар сомонаи http://tj.amadeusfirst.com ,  дар кисми Койда ва Шарт оварда шудааст.        

2. Шартхо барои иштирок дар Барномаи  «Amadeus First»

2.1. Барои иштирок дар Барнома бояд Саволномаи Иштирокчи , ки дар сомонаи http://tj.amadeusfirst.com  чойгир гаштааст, пур карда шавад.

2.2. Пуркунии Саволномаи Иштирокчи, нишонаи тасдики шиносои бо Койдахо ва Шартхо, мебошад.

2.3. Дар асоси Саволномаи пуркарда шудаи Иштирокчи ба вай раками шахсии иштирокчии Барнома дода мешавад. Ин гунна ракам ба иштирокчи зам мегардад ва метавонад дар оянда бевосита аз тарафи Иштирокчи хангоми  хамкорихо бо дигар авия/ агенти саёхи дар худуди Точикистон, ки ба системаи Amadeus ичозат доранд, истифода бурда мешавад. Додани раками шахси ба Иштирокчи, тасдики бакайд гирифтани Иштирокчи дар Барномаи  «Amadeus First», мебошад.  

2.4. огози иштирок дар Барнома, санаи авали истифодаи Иштирокчи аз системаи Amadeus барои амалисозии бронкуни аз лахзаи бакайдгири хисоб меёбад.

2.5. Натичахои иштирок дар Барнома дар хисоби шахсии Иштиртокчи новобаста бо кадом авия/ агенти саёхи дар худуди Точикистон, замъ мегардад. Ин ширкатхо дар муносибатхои граждани-хукуки мебошанд, ки новобаста аз дигаркунии ширкат, вале бо шарте, ки ин ширкат ба таври конуни аз системаи Amadeus истифода мебарад.

2.6. Иштирок дар Барнома  инфироди мебошад. Хар як Иштирокчи метавонад дорои як суратхисоби шахси ва раками шахсии иштирокчии Барнома, бошад. 

2.7. Иштирок дар Барнома ба таври ройгон мебошад.

2.8. Иштирокчиёни Барнома бояд шахси  комилакл, ки ба сини 18 хангоми пур кардани саволнома, расида бошад.

2.9. . Amadeus хукук дорад, ки барои иштирок дар Барнома  ба шахсоне, ки Койда ва Шартро вайрон мекунанд, дар иштирок ичозат надихад.

2.10. Иштирок дар Барнома дар холатхои зерин боз дошта мешавад;

  • хангоми вайрон кардани Койда ва Шарт аз тарафи Иштирокчи
  • бо хохиши худи Иштирокчи ва бо огохиномаи хаттии у ба  Amadeus;
  • хангоми  пурра ё ки кисман катъ гардидани Барнома бо халли Amadeus     

2.11. Хангоми боз доштани иштирок дар барнома тамоми холхои чамъшудаи Иштирокчи бекор мегарданд.

3. Чамъ гаштани холхо дар Барномаи «Amadeus First» 

3.1. Холхо дар Барнома ба тарики вохид хисоб мегарданд. Хангоми брон кардан дар системаи глобалии пахнкунандаи Amadeus, хар як сегменти броншуда ба холхои тасдикшуда баъди ба охиррасии парвоз, ё истифодаи дигар хизматрасони бо чунин сегмент, бадал мегардад. Хангоми истифодаи дигар системаи пешниходшудаи Amadeus, ташкилотчи койдаи чамъ намудани холхои иловагиро муайян менамояд.   

3.2. Барои хар як Иштирокчии Барнома хисоби шахси ба таври автомати кушода мешавад, ки дар он холхо чамъ мегарданд. Холхо ва ё суратхисоб ба шахсони дигар дода, такдим гаштан ё  бо холхои шахсони дигар  новобаста аз он ки у иштирокчии Барнома мебошад, якчоя карда  намешаванд,  

3.3. Холхо барои сегментхои бекоршуда хангоми истифодаи дигар системахои Amadeus  замъ намегарданд.  

3.4. Барои банд кардани ҷой бо сегменти пассивӣ (PK ва GK) холҳо аз рўи барномаи бонусӣ ҷамъ карда намешаванд.

3.5. Хангоми гузаштани хатоги (хисоби нодуруст/  гузаронидани холхо). Amadeus хукуки ислохот даровардан ба суратхисоби  шахсии Иштирокчи, дорад. 

3.6. Хангоми муайян намудани аз тарафи Иштирокчи суратхисобро бе ягон хол, ки ба хисоби Койда ва Шарт вобаста мебошад, ва барои ворид кардани холхои хисоб нашуда, иштирокчи метавонад ба ташкилотчии Барнома ба воситаи почтаи электронии  first@amadeus.tj  мурочиат намояд.

3.7. Бронкунии тахти тавзехотхои махсус (сайнхо) ва ID-истифодабаранда, ки дар барномахои афтоматикунинодашуда (масалан тавзехот (сайн) барои Amadeus Web services).

4. Тухфахо.

4.1. Холхое, ки ба воситаи Барнома замъ мегарданд, метавонанд аз тарафи Иштирокчи барои гирифтани тухфахо истифода шавад, ки  бо шартхои махсус аз партнерхои Барномаи «Amadeus First»  дар асоси чадвал ва талаботхое, ки дар сомонаи  http://tj.amadeusfirst.com. Дар кисмати «Саволхои муттасил FAQ» оварда шудааст, мурочиат намояд. 

4.2. Номгуи тухфахо  ва шартхои расонидани онхо метавонанд бе розигии Иштирокчи иваз карда шаванд. Микдори тухфахои муайян метавонад аз тарафи Amadeus махдуд карда шавад.

4.3. Дар бораи мавҷуд будани навъҳои муайяни туҳфаҳо, дар лаҳзаи фармоиш пешакӣ аниқ кардан лозимаст.

4.4. Тухфахои додашуда, дар ягон холат ва шарт, баргардонида намешаванд, инчунин ба пул ё тухфаи дигар низ иваз карда намешаванд.

4.5. Amadeus хукуки иваз кардани микдори холхоро, ки барои гирифтани тухфахо зарур мебошанд, дар хар вакт, доро мебошад.   

4.6. Иштирокчии барнома барои истифодаи тухфахо, новобаста ба он ки аз тарафи худи иштирокчи ё аз тарафи шахсони дигар истифода бурда шавад, чавобгарии пурра бар зима дорад.,  

5. Шартхои дигар (гайр)

5.1. Фаъолияти барнома дар мувофик бо меёрхои конунгузори Чумхурии Точикистон, амали мегардад. Тамоми бахсхо ва нофахмихо дар мувофик бо конунгузори амалкунандаи Чумхурии  Точикистон, халли худро пайдо менамояд.

5.2. Барномаи мазкур лотарея ё дигар намуди бурди тухфахо намебошад.

5.3. Иштирокчи барои окибатхое   ки хангоми   иштирок дар Барнома ва дар  муносибат бо Корфармо ё аз тарафи созишхои граждани хукуки ба амал меоянд ва ё  алокаманд бошанд, пурра чавобгар мебошад.

6. Давомнокии Барнома.

6.1. Amadeus хукук дорад, ки шартхои Барномаро барои Иштирокчи дар хар вакт ва бе огохии Иштирокчи,   боз дорад, тагир дихад ва ё бекор намояд. Хангоми бекор кардани Барнома холхои Иштирокчи беэътибор мегарданд.